Regulamin platformy

§1. DEFINICJE

 1. Panel Klienta – zakładka na Koncie Użytkownika służąca do zarządzania Subskrypcją, pod adresem: kurs.profilowaniebehawioralne.pl/moje-konto.
 2. Płatności cykliczne/subskrypcyjne – forma płatności, pozwalająca na regularne obciążanie rachunku Klienta cyklicznie co określoną w wybranym wariancie produktu cyfrowego liczbę miesięcy, poprzez kartę płatniczą, bez konieczności każdorazowego wykonywania przez niego transakcji w systemie Operatora Płatności.
 3. Regulamin Platformy – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z Subskrypcji oraz warunki dokonywania Płatności cyklicznych, dostępny pod tym adresem.
 4. Regulamin Sklepu – Regulamin Sklepu Internetowego kurs.profilowaniebehawioralne.pl, określający zasady zawierania umów dostawy na odległość, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego, dostępny pod tym adresem.
 5. Subskrybent lub Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18. rok życia, która korzysta z Subskrypcji.
 6. Subskrypcja – usługa świadczona przez INSTITUTE OF NONVERBAL COMMUNICATION Diana Lubandy Bierbaum an der Safen 7/1, 8283 Bad Blumau, Austria o numerze identyfikacji podatkowej VAT EU: AT-U74775004, na podstawie Regulaminu Platformy, polegająca na dostawie treści do Klienta na platformie w zamian za dokonywanie Płatności cyklicznych.
 7. Platforma – dedykowana strona do udostępniania treści w formie szkoleń wideo, audio, materiałów PDF na platformie Publigo.
 8. INSTITUTE OF NONVERBAL COMMUNICATION – a właściwie INSTITUTE OF NONVERBAL COMMUNICATION Diana Lubandy Bierbaum an der Safen 7/1, 8283 Bad Blumau, Austria o numerze identyfikacji podatkowej VAT EU: AT-U74775004.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Platformy określa zasady korzystania z Subskrypcji, w szczególności zasady:
  1. aktywacji, modyfikacji, anulowania i wygaśnięcia Subskrypcji;
  2. dokonywania Płatności cyklicznych za Subskrypcję;
  3. przyznawania rabatów dla Subskrybentów;
  4. składania reklamacji w sprawach dotyczących Subskrypcji i Płatności cyklicznych;
  5. odstąpienia od Umowy.
 2. Regulamin Platformy dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Serwisu internetowego pod tym adresem.
 3. Wszelkie wyrażenia użyte w Regulaminie Platformy mają znaczenie przypisane w Regulaminie Sklepu, chyba że odmienne znaczenie zostało wyraźnie przypisane na podstawie Regulaminu Platformy.

§3. ZASADY KORZYSTANIA Z SUBSKRYPCJI

 1. Do aktywacji i korzystania z Subskrypcji niezbędne jest posiadanie karty płatniczej akceptowanej przez Operatora płatności. Szczegółowe wymogi techniczne dotyczące typów kart płatniczych mogą być uzależnione od wytycznych Operatora Płatności.
 2. W celu aktywacji Subskrypcji, Klient powinien dodać kartę płatniczą, podając jej numer, datę ważności i kod CVV/CVC. Klient powinien również zapoznać się i zaakceptować Regulamin Platformy oraz Zasady płatności PayU.
 3. Korzystanie z Subskrypcji jest dobrowolne.
 4. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy dostępem do platformy na 12 miesięcy z płatnością jednorazową lub 1 miesiąc z płatnością cykliczną. Aktywacja Subskrypcji ma skutek od chwili pierwszego skutecznego obciążenia karty płatniczej.
 5. W przypadku wyboru dostępu z płatnością ratalną konto Subskrybenta będzie obciążane kwotą widoczną przy wybranym wariancie, zaczynając od dnia dokonania płatności, co 1 miesiąc.
 6. Klient może mieć tylko jedną aktywną Subskrypcję.
 7. Klient zarządza Subskrypcją poprzez Konto, w tym dedykowany Panel Klienta.
 8. W Panelu Klienta Klient ma możliwość w szczególności:
  1. uzyskania informacji o terminie płatności;
  2. anulowania Subskrypcji.
 9. Subskrybent ma możliwość dokonania innych zmian w Subskrypcji w zakresie wskazanym w Panelu Klienta.
 10. W razie zmiany karty płatniczej Subskrybent powinien skontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail: shop@profilowaniebehawioralne.pl.
 11. Jeżeli Subskrybent w trakcie trwania kursu nie zabezpieczy odpowiedniej sumy środków na swoim koncie bankowym na zrealizowanie Płatności cyklicznej, subskrypcja wygaśnie. Dostęp do kursu Subskrybent może uzyskać z powrotem pisząc odpowiedniego e-maila na adres shop@profilowaniebehawioralne.pl.
 12. Kolejność pojawiania się materiałów na platformie może ulec zmianie.
 13. Kopiowanie, udostępnianie i powielanie materiałów zawartych na Platformie bez wiedzy i zgody INSTITUTE OF NONVERBAL COMMUNICATION jest zabronione.

§4. CZAS TRWANIA SUBSKRYPCJI

 1. Subskrypcja trwa w zależności od wyboru Subskrybenta, od momentu aktywacji do momentu anulowania lub wygaśnięcia.
 2. Subskrybent może anulować Subskrypcję w każdym czasie za pośrednictwem Panelu Klienta. Potwierdzenie anulowania Subskrypcji zostanie wysłane na adres e-mail Subskrybenta.
 3. Anulowanie Subskrypcji ma skutek natychmiastowy.
 4. Anulowanie Subskrypcji wiąże się z utratą dostępu do wszystkich materiałów na platformie. Jeśli Subskrybent anuluje subskrypcję przed realizacją wszystkich cykli płatności, a co za tym idzie – nie opłaci pełniej wartości kursu, nie otrzyma dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu.
 5. Subskrypcja wygasa w przypadku:
  1. jednej nieudanej próby obciążenia karty płatniczej zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu Platformy (w szczególności wskutek braku środków wystarczających na zrealizowanie Płatności cyklicznej, braku ważności karty płatniczej w chwili dokonywania próby jej obciążenia itp.);
  2. anulowania Subskrypcji przez Subskrybenta.
 6. Wygaśnięcie Subskrypcji ma skutek od momentu zajścia zdarzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
 7. W sytuacji wyboru oferty ratalnej subskrypcja wygasa automatycznie po wykonaniu 6 cykli płatności. 

§5. PŁATNOŚCI CYKLICZNE

 1. Subskrybent dokonując zakupu Subskrypcji wyraża zgodę na regularne obciążanie karty płatniczej co określoną w wybranym wariancie liczbę miesięcy, zgodnie z zaakceptowaną przez siebie ofertą.
 2. Subskrybent w ramach Płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty płatniczej i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty płatniczej będą przechowywane przez Operatora płatności. Operator płatności pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie – Token do Płatności cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz INSTITUTE OF NONVERBAL COMMUNICATION.
 3. Subskrybent jest zobowiązany do utrzymywania, w okresie korzystania z Subskrypcji, karty płatniczej, którą wskazał na potrzeby dokonywania Płatności cyklicznych oraz zapewnienia środków niezbędnych do ich realizacji.
 4. INSTITUTE OF NONVERBAL COMMUNICATION informuje Subskrybenta, na co najmniej 3 dni przed kolejną Płatnością cykliczną, o zbliżającym się terminie automatycznego obciążenia karty płatniczej lub zmieniających się warunkach umowy (kwota lub częstotliwość obciążenia).
 5. W przypadku 1 odmowy autoryzacji i anulowania Płatności cyklicznej Subskrypcja wygasa.
 6. INSTITUTE OF NONVERBAL COMMUNICATION ponosi odpowiedzialność za Płatności cykliczne, dla których kwota jest wyższa niż kwota, jakiej Subskrybent może się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych płatności, postanowienia umowy o usługi płatnicze oraz istotne dla sprawy okoliczności.

§6. RABATY

 1. W przypadku skorzystania z kuponu rabatowego obniżającego cenę zakupu Subskrypcji, ma on zastosowanie do wszystkich miesięcy.
 2. Rabat przepada, gdy Subskrybent nie zabezpieczy odpowiedniej sumy środków na swoim koncie bankowym na zrealizowanie Płatności cyklicznej i subskrypcja wygaśnie.

§7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Subskrybent ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących Subskrypcji i Płatności cyklicznych.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: shop@profilowaniebehawioralne.pl lub w formie pisemnej na adres: Bierbaum an der Safen 7/1, 8283 Bad Blumau, Austria.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres do korespondencji;
  3. numer zamówienia i/lub transakcji;
  4. opis okoliczności uzasadniających reklamację;
  5. żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 4. INSTITUTE OF NONVERBAL COMMUNICATION ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Subskrybenta adres lub w inny podany przez Subskrybenta sposób. W przypadku braku ustosunkowania się INSTITUTE OF NONVERBAL COMMUNICATION w ww. terminie, uznaje się, że uznał on reklamację.

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W kwestii prawa do odstąpienia od Umowy zawartej w ramach Subskrypcji, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany w Regulaminie Platformy następują w trybie określonym w Regulaminie Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Platformy, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.12.2023 roku.
Copyright © 2022 Profilowanie Behawioralne | Intitute of Nonverbal Communication